Postępowanie zakończone. Protokół znajduje się na dole strony w sekcji Pliki do pobrania.


TREŚĆ OGŁOSZENIA: 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Brzeg, dnia 13 marca 2017 r.

 

Brzeskie Centrum Kultury

ul. Mleczna 5

49 – 300 Brzeg

Strona WWW: www.bck-brzeg.pl

 

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014 – 2020.

 

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014 – 2020, konkurs nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-003/17 zadanie pn. „PRZEBUDOWA SAL: WIDOWISKOWEJ I MAŁEJ SCENY W BRZESKIM CENTRUM KULTURY WRAZ Z UTWORZENIEM „SCENY KAMERALNEJ BCK”.

Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie.

 

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:

W projekcie pn. PRZEBUDOWA SAL: WIDOWISKOWEJ I MAŁEJ SCENY W BRZESKIM CENTRUM KULTURY WRAZ Z UTWORZENIEM „SCENY KAMERALNEJ BCK” przewidziane są następujące działania w budynku Brzeskiego Centrum Kultury:

1. Utworzenie "SCENY KAMERALNEJ BCK" – obejmujące przebudowę pomieszczenia byłej kawiarni i przystosowanie go do działalności Sceny Kameralnej z barem, zapleczem kuchennym i przestrzenią do prowadzenia działalności merytorycznej.

2. Przebudowa sal: Widowiskowej i Małej Sceny – obejmująca przebudowę wraz z aranżacją wnętrz dwóch sal w Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu: sali widowiskowej, znajdującej się na parterze budynku oraz sali, określanej mianem "Małej Sceny".

3. Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury – obejmująca kompleksową termomodernizację budynku BCK, w tym: ocieplenie elewacji i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej, instalacji wentylacyjnej i elektrycznej.

 

Proponowany zakres działań dla Partnera:

 1. Współpraca w trakcie realizacji projektu.

 2. Konsultacje w zakresie dostosowania projektu dla niepełnosprawnych.

 3. Współpraca przy promocji projektu.

 4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych i/lub technicznych.

 

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

1. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą.

2. Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

3. Przy czym zastrzega się, że:

1) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów.

4. Partnerem może być podmiot wymieniony w Regulaminie konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-003/17.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Wypełniona „Karta Zgłoszenia Partnera” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.

 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) statut (jeżeli dotyczy),

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze - wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 2 lat.

 1. Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Brzeskie Centrum Kultury ul. Mleczna 5 49 – 300 Brzeg, z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014 – 2020. Nie otwierać przed godz. 900 w dniu 03 kwietnia 2017r.”

 4. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03 kwietnia 2017 r. do godz. 830. Decyduje data i godzina wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

 2. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Brzeskiego Centrum Kultury tj. do dnia 03 kwietnia 2017 r. do godz. 830. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

 3. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.

 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.

 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.

 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.

 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria oceny merytorycznej

 

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 10 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa

0 – 10 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze

0 – 10 pkt

Maksymalna liczba: 30 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.

 1. Brzeskie Centrum Kultury planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

 1. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku unieważnienia naboru Brzeskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności za koszty przygotowania zgłoszenia.

 2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 3. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl.

 

Załącznik:
1.
Karta Zgłoszenia Partnera

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1893

Utworzono dnia: 13.03.2017

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

05.07.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

13.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze partnera

13.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

13.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze partnera

13.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Karta zgłoszenia partnera

13.03.2017, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu