Deklaracja Dostępności

Brzeskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.bckbrzeg.naszbip.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Brzeskiego Centrum Kultury (www.bckbrzeg.naszbip.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-16 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Brak audiodeskrypcji.
  • Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.
  • W serwisie występują nieliczne błędy losowe, wynikające z dynamicznego charakteru witryny, np. opuszczona treść linku lub treść linku stanowiąca fragment adresu URL. Problemy zostaną sukcesywnie naprawione.
  • Strona www.bckbrzeg.naszbip.pl posiada regulację czcionki i kontrastu.

Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG 2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018 r. nie zostaną poprawione, gdyż wiązałoby się to z dużym obciążeniem pracy BCK.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Michalak, lukasz.michalak@bck-brzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 416 9986 wew. 107 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.

Do budynku prowadzi siedem wejść – 3 wejścia od strony Placu Polonii Amerykańskiej, wejście od strony ul. Mlecznej ze schodami i 3 wejścia ewakuacyjne – od strony ul. Kościelnej (w tym jedno ze schodami) i wejście ewakuacyjne od strony ul. Zakonnic. Wejścia główne od strony Pl. Polonii Amerykańskiej są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla gości i klientów przeznaczone są wejścia główne od Pl. Polonii Amerykańskiej i od strony ul. Mlecznej (to wejście posiada schody bez podjazdu). Bezpośrednio przy budynku BCK nie ma miejsc parkingowych – w tym nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu przy ul. Dzierżonia, około 150 m od siedziby BCK. Siedziba BCK znajduje się w strefie wyłączonej z ruchu drogowego i nie ma możliwości wyznaczenia parkingu czy podjazdu pod budynek BCK. Do budynku BCK  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek BCK posiada windę dla niepełnosprawnych, co umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnym dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku. W windzie zamontowany jest system informacji głosowej oraz oznaczenia zapisane alfabetem Brailla. Szerokość drzwi do sal umożliwia niepełnosprawnym korzystanie z zajęć BCK. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane są również: sala widowiskowa (parter), Mała Scena i Scena kameralna (Galeria), gdzie nie ma barier architektonicznych, wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych i sale posiadają odpowiednie podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. W miarę potrzeb, osobie z niepełnosprawnością, po przybyciu do BCK, może asystować pracownik BCK, który pomoże w załatwieniu danej sprawy. Na parterze budynku znajduje się Biuro Podawcze, a pracownicy biura są odpowiednio przeszkoleni do pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest hol, foyer, pomieszczenia na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze oraz toaleta dla niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie -1, do które dojechać można windą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku (oprócz windy) nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Amfiteatr Miejski w Brzegu, ul. Chrobrego

Do obiektu prowadzą 4 wejścia – wejście główne od ulicy Chrobrego, wejście boczne od parkingu przy ul. Chrobrego, 2 wejścia parkowe (od ulicy Planty i od ulicy Lechickiej). Wejście parkowe od ulicy Planty posiada schody bez podjazdów. Pozostałe wejścia są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla gości i klientów przeznaczone są: wejście główne od ul. Chrobrego i wejścia parkowe – od ul. Lechickiej i ul. Planty. Przy amfiteatrze jest parking miejski, na który są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do amfiteatru można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek amfiteatru posiada windę dla niepełnosprawnych, co umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnym dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku. Szerokość drzwi do pomieszczeń w budynku amfiteatru umożliwia niepełnosprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Dla osób niepełnosprawnych przystosowana jest także widownia amfiteatru – montowany jest mobilny zjazd na teren przy scenie, a miejsca na publiczności dla osób niepełnosprawnych dostępne są również na koronie obiektu. W miarę potrzeb, osobie z niepełnosprawnością, po przybyciu do amfiteatru, może asystować pracownik BCK, który pomoże w załatwieniu danej sprawy. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie 0 budynku amfiteatru. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - DO POBRANIA TUTAJ

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1761

Utworzono dnia: 30.09.2020

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

26.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

26.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

26.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

30.09.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

30.09.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI