Poniżej treść Statutu Brzeskiego Centrum Kultury stanowiący załącznik do Uchwały NRr XXXVIII/325/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie nadania statutu Brzeskiemu Centrum Kultury w Brzegu z naniesionymi zmianami zgodnymi z Uchwałą nr XVI/151/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29.01.2016.

 

Statut Brzeskiego Centrum Kultury

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/325/08
Rady Miejskiej Brzegu
Z dnia 28 listopada 2008r. z późniejszymi zmianami. 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zwane dalej „BCK” jest samorządową instytucją kultury powołaną do edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

§ 2

Brzeskie Centrum Kultury działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3

1. Siedzibą BCK jest Gmina Brzeg

2. Terenem działania BCK Gmina Brzeg.

§ 4

Organizatorem BCK jest Gmina Brzeg.

§ 5

BCK posiada osobowość prawną i działa na rzecz miasta Brzeg, we własnym imieniu i na własny rachunek.

§ 6

BCK prowadzi działalność na terenie Brzegu w następujących obiektach komunalnych:

 • Dom Kultury, przy ul. Mlecznej 5
 • Amfiteatr Miejski, ul. Chrobrego 37
 • Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Rynek –Ratusz
 • Punkt Informacji Turystycznej – Rynek - Ratusz

II.  Zakres działalności

§ 7

 1. Do podstawowych zadań BCK należy w szczególności:
  • edukacja kulturowa i wychowanie przez sztukę,
  • organizacja imprez kulturalnych oraz form aktywności w dziedzinie kultury,
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowanie wiedzą o sztuce,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturowych,
  • upowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych.
 2. BCK może prowadzić także inną działalność, polegającą w szczególności na:
  • promocji turystyki oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Brzeg,
  • dystrybucji i sprzedaży materiałów promujących Gminę Brzeg jako miejsce atrakcyjne turystycznie,
  • realizacji imprez zleconych.
 3. Realizacja powyższych zadań powinna uwzględniać współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,  innymi instytucjami kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi.

III. organy

§ 8

Organami BCK są:

 • dyrektor – jako organ zarządzający,
 • społeczna rada programowa – jako organ doradczy.

§ 9

Dyrektora BCK powołuje w drodze konkursu i odwołuje Burmistrz Brzegu na zasadach określonych Ustawą.

§ 10

 1. Dyrektor zarządza i reprezentuje BCK na zewnątrz.
 2. Dyrektor odpowiada za całokształt jego działalności, za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi

§ 11

 1. Członków społecznej rady programowej powołuje Rada Miejska Brzegu.
 2. Społeczna rada programowa składa się z 6 do 8 członków, w tym: 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Brzegu, 3 przedstawicieli Burmistrza Brzegu, od 2 do 4 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, albo instytucji kultury.

§ 12

 1. Członkowie Rady powołani są na cztery lata kadencji. Pierwszym dniem kadencji jest data powołania na członków społecznej rady programowej.
 2. Członkowie społecznej rady programowej na pierwszym posiedzeniu wybierają z grona członków rady programowej przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego rady.
 3. Tryb działania społecznej rady programowej określa regulamin nadany przez Burmistrza Brzegu.

§ 13

Do zadań społecznej rady programowej należy:

 1. opiniowanie projektów statutu i jego zmian
 2. opiniowanie podstawowych kierunków działalności BCK i występowanie z wnioskami w tym zakresie,
 3. opiniowanie planu działalności BCK oraz opiniowanie wykonania tego planu
 4. opiniowanie spraw przedstawionych przez dyrektora.

§ 14

 1. BCK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Podstawą gospodarki finansowej BCK jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu miasta Brzeg.
 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność BCK ustala Rada Miejska Brzegu
 4. Sprawozdania finansowe BCK przyjmuje Burmistrz Brzegu.

§ 15

BCK uzyskuje środki finansowe na działalność statutową z następujących źródeł:

 • dochody ze świadczonych usług,
 • dotacje z budżetu miasta,
 • darowizny od osób fizycznych i prawnych,
 • środki finansowe z programów operacyjnych,
 • dochody z działalności, o której mowa w §7 ust. 2 pkt 2) i 3).
 • dotacje z innych źródeł.

IV.  Organizacja

§ 16

Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora BCK, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej Brzegu oraz opinii podmiotów określonych Ustawą.

§ 17

Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, formy współpracy działów organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne stanowiska w BCK.

V. Postanowienia  końcowe

§ 18

BCK używa pieczęci podłużnej z nazwą i pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z pełną nazwą instytucji.

§ 19

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2320

Utworzono dnia: 30.01.2013

Dokument wprowadził:
Beata Staszczyk

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Brzeskiego Centrum Kultury

30.01.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Statut Brzeskiego Centrum Kultury