PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020 DOSTĘPNY TUTAJ. 


INFORMACJE O AKTUALNYCH POSTĘPOWANIACH (chronologicznie): 


01.12.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

We wtorek (01.12.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 17.11.2020 tj.: "Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, pn. Ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5".  

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
Termin składania ofert minął: 01.12.2020 r. o godzinie 12.00. 
Termin otwarcia ofert: 01.12.2020 r. o godz. 13.00.

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. Postępowanie nie miało charakteru przetargowego. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 01.12.20 - Ochrona nieruchomości BCK"


 

27.11.2020 - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania, pn. "Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”

21.12.2020 - Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 21.12.2020

Aktualizacja z dn. 18.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Aktualizacja z dn. 07.12.2020 - informacja z otwarcia ofert 

Aktualizacja z dn. 03.12.2020 - odpowiedź z dn. 03.12.2020 na zapytania Wykonawcy do SIWZ

PRZETARG NIEOGRANICZONY - nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AG.Z.340.01.2020. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Data ogłoszenia: 27.11.2020.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 617013-N-2020 z dn. 2020-11-27 

SIWZ do sprzątania BCK

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług
Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.


 

17.11.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5”.

Przedmiotem umowy jest ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury położonej przy ulicy Mlecznej 5 w Brzegu polegająca na:

1. zapewnieniu ochrony fizycznej obiektu w postaci obecności na obiekcie jednego umundurowanego pracownika:
- od poniedziałku do piątku (w dni pracy instytucji) w godzinach 22.00-8.00,
- w dni wolne całodobowo;
2. działaniach zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko ludziom i mieniu;
3. nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;
4. przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń;
5. stałe lokalne monitorowanie sygnałów alarmowych zgłaszanych przez zainstalowane na obiekcie systemy techniki ochronnej (systemu p.poż., systemu monitoringu) oraz podejmowanie stosownych interwencji,
6. bieżące utrzymanie czystości podczas dozoru obiektu (zamiatanie, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół obiektu itp.).

Szacunkowa ilość roboczogodzin na wykonanie usługi: 5204 roboczogodzin w roku 2021 (w 1 kwartale 1292, w 2 kwartale 1316, w 3 kwartale 1284, w 4 kwartale 1312).

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
Termin składania ofert: 01.12.2020 r. do godziny 12.00.
Termin otwarcia ofert: 01.12.2020 r. o godz. 13.00.

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 17.11.20 - Ochrona nieruchomości BCK w 2021 r.". 


03.06.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

W środę (03.06.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. tj. 18.05.2020, tj. "Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”. Opis przedmiotu zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020. Termin składania ofert: 03.06.2020 do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert: 03.06.2020 o godz. 13:00"

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 03.06.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK"


 

 

18.05.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”.

Opis przedmiotu zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. 

Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 03.06.2020 o godz. 13:00

SZCZEGÓŁY I ZAŁĄCZNIKI: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 18.05.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK". 


 

31.03.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

We wtorek (31.03.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 16.03.2020, tj.: "Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5”. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury położonej przy ulicy Mlecznej 5 w Brzegu polegająca na: 1) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu w postaci obecności na obiekcie jednego umundurowanego pracownika: a) od poniedziałku do piątku (w dni pracy instytucji) w godzinach 22.00-8.00, b) w dni wolne całodobowo; 2) działaniach zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko ludziom i mieniu; 3) nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony; 4) przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń; 5) stałe lokalne monitorowanie sygnałów alarmowych zgłaszanych przez zainstalowane na obiekcie systemy techniki ochronnej (systemu p.poż., systemu monitoringu) oraz podejmowanie stosownych interwencji; 6) bieżące utrzymanie czystości podczas dozoru obiektu (zamiatanie, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół obiektu itp.). Szacunkowa ilość roboczogodzin na wykonanie usługi: 431roboczogodzin miesięcznie razem 1724 roboczogodzin przez okres 4 miesięcy" Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020. Termin składania ofert: 31.03.2020 r. do godziny 12.00. Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r. o godz. 13.00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 31.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK"


 

16.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5”.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury położonej przy ulicy Mlecznej 5 w Brzegu polegająca na: 1) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu w postaci obecności na obiekcie jednego umundurowanego pracownika:
a) od poniedziałku do piątku (w dni pracy instytucji) w godzinach 22.00-8.00,
b) w dni wolne całodobowo;
2) działaniach zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko ludziom i mieniu;
3) nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;
4) przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń;
5) stałe lokalne monitorowanie sygnałów alarmowych zgłaszanych przez zainstalowane na obiekcie systemy techniki ochronnej (systemu p.poż., systemu monitoringu) oraz podejmowanie stosownych interwencji;
6) bieżące utrzymanie czystości podczas dozoru obiektu (zamiatanie, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół obiektu itp.).
Szacunkowa ilość roboczogodzin na wykonanie usługi: 431roboczogodzin miesięcznie razem 1724 roboczogodzin przez okres 4 miesięcy"

Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020. 
Termin składania ofert: 31.03.2020 r. do godziny 12.00.
Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r. o godz. 13.00.

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 16.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK - 16.03.20"


 

25.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

We wtorek (25.02.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 17.02.2020, tj.: "Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”. Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” – w dniach i godzinach przewidzianych w niniejszym postępowaniu, zgodnie ze wszystkimi poniżej ujętymi warunkami, terminami i godzinami. Termin realizacji zamówienia: 29.04 – 04.05.2020 roku. Termin składania ofert: 25.02.2020 do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert: 25.02.2020 - godz. 13:00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 25.02.20 - Ochrona DKB2020"


 

24.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

W poniedziałek (24.02.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 10.02.2020, tj.: "Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy,  pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, sceny wraz z zadaszeniem (zgodnych z riderami technicznymi artystów) oraz 2 ekranów LED o wymiarach minimalnych 4 x 3 m, transporcie do Brzegu przed imprezą i wywozem po realizacji usługi, montażu i demontażu wszystkich elementów, obsługi technicznej, akustycznej i świetlnej w trakcie realizacji imprezy. Ridery techniczne artystów oraz plan sceny podane są jako Załącznik do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 01-03.05.2020. Termin składania ofert: 24.02.2020 do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 24.02.2020 - godz. 12:00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 24.02.20 - Technika DKB2020"


 

17.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”.

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” – w dniach i godzinach przewidzianych w niniejszym postępowaniu, zgodnie ze wszystkimi poniżej ujętymi warunkami, terminami i godzinami. 

Termin realizacji zamówienia: 29.04 – 04.05.2020 roku
Termin składania ofert: 25.02.2020 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 25.02.2020 - godz. 13:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 17.02.20 - Ochrona DKB2020"


 

13.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy

W czwartek (13.02.2020) zakończono postępowanie z dn. 22.01.2020, tj.: "29.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach: 18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg); 18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020. Termin składania ofert: 13.02.2020 do godz. 13:00. Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 - godz. 14:00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 13.02.20 - Domki/Postępowanie nr 2"


 

10.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy,  pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”. 

Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, sceny wraz z zadaszeniem (zgodnych z riderami technicznymi artystów) oraz 2 ekranów LED o wymiarach minimalnych 4 x 3 m, transporcie do Brzegu przed imprezą i wywozem po realizacji usługi, montażu i demontażu wszystkich elementów, obsługi technicznej, akustycznej i świetlnej w trakcie realizacji imprezy. Ridery techniczne artystów oraz plan sceny podane są jako Załącznik do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia: 01-03.05.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.02.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 10.02.20 - Technika DKB2020"


 

06.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy

W czwartek (06.02.2020) zakończono postępowanie z dn. 22.01.2020, tj.: "22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na najem i obsługę agregatów prądotwórczych na organizowane imprezy w roku 2020. Opis przedmiotu zamówienia: Najem agregatów prądotwórczych na następujące imprezy: Dni Księstwa Brzeskiego – o mocy 80 KW i 175 KW, 3 dni (1-3.05); Noc Świętojańska –o mocy 120 KW, 2 dni (20-21.06); Kresowy Jarmark Mariacki – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.09); Iluminacja Brzegu – o mocy 100 KW, 1 dzień (5.12); Jarmark bożonarodzeniowy – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.12); oraz inne imprezy organizowane przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin realizacji zamówienia: 01 luty – 31 grudnia 2020 roku. Termin składania ofert: 06.02.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 06.02.2020 - godz. 12:00"

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 06.02.20 - Agregaty"


 

29.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach: 

18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020
Termin składania ofert: 13.02.2020 do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 - godz. 14:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 29.01.20 - Domki - Postęp. nr 2"


 

29.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania. 

W środę (29.01.2020) zakończono postępowanie z dnia 13.01.2020, tj. "13.01.2020. Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach: 18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg), 18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020. Termin składania ofert: 29.01.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 29.01.2020 - godz. 12:00"

Nie wybrano oferty. Postępowanie unieważniono. 

Protokół z postępowania dostępny jest tutaj i na dole strony w sekcji "Pliki do pobrania" pod nazwą: "Protokół z dn. 29.01.20 - Domki - uniew. post."


 

29.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy

Brzeskie Centrum Kultury informuje, że zakończono postępowanie dotyczące zadania, pn. „Druk materiałów reklamowych w roku 2020”. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj i na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół - druki reklamowe 2020"


 

28.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy. 

We wtorek (28.01.2020) zakończono postępowanie z dnia 14.01.2020, tj. "14.01.2020 Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” w dniach 01-03.05.2020”. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2020-03.05.2020. Termin składania ofert: 28.01.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 28.01.2020 - godz. 12:00". 

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 28.01.20 - Gastronomia DKB"


 

27.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy. 

W poniedziałek (27.01.2020) zakończono postępowanie z dnia 13.01.2020, tj. "13.01.2020 Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka – karuzeli w ramach imprezy pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2020 w dniach 30.04-04.05.2020 roku w Brzegu" Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020-04.05.2020. Termin składania ofert: 27.01.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 - godz. 12:00". 

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 27.01.20 - Wes. Miast. Karuzela"


 

22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na najem i obsługę agregatów prądotwórczych na organizowane imprezy w roku 2020. 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Najem agregatów prądotwórczych na następujące imprezy:
- Dni Księstwa Brzeskiego – o mocy 80 KW i 175 KW, 3 dni (1-3.05);
- Noc Świętojańska –o mocy 120 KW, 2 dni (20-21.06);
- Kresowy Jarmark Mariacki – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.09);
- Iluminacja Brzegu – o mocy 100 KW, 1 dzień (5.12);
- Jarmark bożonarodzeniowy – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.12);
- oraz inne imprezy organizowane przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

Termin realizacji zamówienia: 01 luty – 31 grudnia 2020 roku

Termin składania ofert: 06.02.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 06.02.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 22.01.20 - Agregaty 2020". 


 

14.01.2020 Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” w dniach 01-03.05.2020”

Termin realizacji zamówienia: 01.05.2020-03.05.2020

Termin składania ofert: 28.01.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁYOpis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 14.01.20 - Gastronomia DKB"


 

13.01.2020 Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka – karuzeli w ramach imprezy pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2020 w dniach 30.04-04.05.2020 roku w Brzegu"

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020-04.05.2020

Termin składania ofert: 27.01.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁYOpis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 13.01.20 - Wes. Miast. Karuzela". 


 

13.01.2020. Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach:

18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020

Termin składania ofert: 29.01.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 29.01.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁYOpis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 13.01.20 - Domki". 


 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 21909

Utworzono dnia: 13.01.2020

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

21.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 21.12.20

21.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Aktualizacja z dn. 18.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

07.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

07.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Aktualizacja z dn. 07.12.2020 - informacja z otwarcia ofert (przetarg nieograniczony z dn. 27.11.2020)

07.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Aktualizacja z dn. Przetarg z dn. 27.11.20 - 07.12.20 - informacja z otwarcia ofert

07.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Odpowiedź z dn. 03.12.2020 na zapytania Wykonawcy do SIWZ

03.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

01.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

01.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 01.12.20 - Ochrona nieruchomości BCK

01.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty.

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu nr 617013-N-2020 z dn. 2020-11-27

27.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ do sprzątania BCK

27.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

25.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

25.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK

17.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

17.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 17.11.20 - Ochrona nieruchomości BCK w 2021 r.

17.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 03.06.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK

03.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 18.05.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 18.06.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

31.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

31.03.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 31.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK

31.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

16.03.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 16.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK - 16.03.20

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.03.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 25.02.20 - Ochrona DKB2020

03.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

24.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

24.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 24.02.20 - Technika DKB2020

24.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020

17.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

17.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 17.02.20 - Ochrona DKB2020

17.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 13.02.20 - Domki/Postępowanie nr 2

13.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

10.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 10.02.20 - Technika DKB2020

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 06.02.20 - Agregaty 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 29.01.20 - Domki - Postęp. nr 2

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 29.01.20 - Domki - uniew. post.

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 29.01.20 - druki reklamowe 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół - druki reklamowe 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

28.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

28.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 28.01.20 - Gastronomia DKB

28.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 27.01.20 - Wes. Miast. Karuzela

27.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

22.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 22.01.20 - Agregaty 2020

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

14.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

14.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

14.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 14.01.20 - Gastronomia DKB

14.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 13.01.20 - Wes. Miast. Karuzela

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 13.01.20 - Domki

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020